POLITYKA PRYWATNOŚCI serwisu www.szkolakomunikacji.com z dnia 13 maja 2020 r.

Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Niniejszy dokument (polityka prywatności) określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych wszystkich osób odwiedzających serwis internetowy www.szkolakomunikacji.com oraz korzystającyh z usług Waysofco Monika Lechiniak poprzez serwis internetowy www.szkolakomunikacji.com.

§ 1 Informacje ogólne

 1. Właścicielem serwisu internetowego www.szkolakomunikacji.com zwanego dalej Serwisem jest Monika Lechiniak, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Waysofco Monika Lechiniak. Działalność wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiada nr NIP: 882 189 99 80 oraz REGON: 382890905.
 2. Administratorem Danych Osobowych (ADO) oraz Inspektorem Danych Osobowych (IDO) jest Monika Lechiniak, monika@szkolakomunikacji.com; tel. 886 348 438. 

§ 2 Definicje

 1. Polityka Prywatności – oznacza niniejszą Politykę Prywatności określającą zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w Serwisie Internetowym www.szkolakomunikacji.com.
 2. Regulamin – oznacza Regulamin Świadczenia Usług przez Waysofco Monika Lechiniak określający warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie Internetowym www.szkolakomunikacji.com oraz będący regulaminem w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Serwis – strona internetowa w domenie szkolakomunikacji.com wraz z wszystkimi sub-domenami i linkami.
 4. Użytkownik – każda osoba odwiedzająca Serwis lub korzystająca z Serwisu.

§ 3 Przetwarzanie danych osobowych

 1. Serwis przetwarza dane osobowe dobrowolnie podane przez użytkownika.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celach marketingowych tj. promocji usług oferowanych przez Waysofco Monika Lechiniak w ramach Serwisu www.szkolakomunikacji.com, dochodzenia roszczeń wynikających z działalności gospodarczej oraz zgodnie z treścią udzielonych zgód. 
 3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia Administratora lub spełnienia przez niego obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach Serwisu informacje przez Użytkownika; b) poprzez dobrowolnie wprowadzone w inny sposób, za pośrednictwem Serwisu przez Użytkownika informacje; c) poprzez gromadzenie plików “cookies”
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza.
 6. Serwis wykorzystuje technologię “cookies” w celu dostosowania jego funkcjonowania do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dzięki zapamiętaniu zapisanych informacji (danych) możliwe będzie korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach Serwisu bez potrzeby powtórnego ich wpisywania. W przypadku braku zgody na personalizowanie serwisu za pomocą cookies należy w opcjach przeglądarki wyłączyć obsługę plików cookies.
 7. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Waysofco Monika Lechiniak, może przekazać dane osobowe jedynie organom uprawnionym do uzyskania takich informacji na podstawie obowiązującego prawa. 
 9. Dane osobowe przetwarzane są przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w § 3 ust. 2 i 3.
 10. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany § 3 ust. 9, zwłaszcza w przypadku, gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony na ADO wynika ze szczególnych przepisów prawa, lub gdy wykonywana usługa ma charakter ciągły (np. subskrypcja newslettera).
 11. Administrator Danych Osobowych uwzględnia w zachodzących w jego strukturze procesach przetwarzania danych osobowych, procedury i zasady ułatwiające osobie, której dane dotyczą, wykonywanie praw przysługujących jej na mocy przepisów RODO, w tym, w szczególności: a) prawo do wycofania wyrażonej zgody (art. 7 ust. 3 RODO); b) prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą (art. 15 RODO); c) prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO); d) prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) (art. 17 RODO); e) prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO); f) prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO); g) prawo sprzeciwu (art. 21 RODO); h) prawo do niepodlegania decyzjom opartym na zautomatyzowanym przetwarzaniu (art. 22 RODO). 
 12. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Waysofco Monika Lechiniak, Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 13. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych działających niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.szkolakomunikacji.com. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecam się zapoznać.

§ 4 Kontakt w sprawie przetwarzania danych osobowych

 1. Wszelkie pytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych należy kierować na następujący adres e-mail: monika@szkolakomunikacji.com lub w formie pisemnej na adres:  Waysofco Monika Lechiniak, Piszkawa 8f, 56-400 Piszkawa.
 2. W celu spełnienia wszystkich oczekiwań i rzetelnego załatwienia sprawy w treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać: a) dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie; b) zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia: c) przedstawić swoje żądania; d) wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
 3. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych tj. promocji usług oferowanych przez Waysofco Monika Lechiniak w ramach Serwisu www.szkolakomunikacji.com odbywa się za pośrednictwem: a) adresu e-mail: monika@szkolakomunikacji.com, b) telefonicznie pod numerem: 0 886 348 438, c) w formie pisemnej na adres:  Waysofco Monika Lechiniak, Piszkawa 8f, 56-400 Piszkawa, d) lub za pomocą formularza “wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych”.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od 13 maja 2020 r. i stanowi integralną część umów zawieranych za pośrednictwem serwisu.
 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej Polityki prywatności przestaje obowiązywać POLITYKA PRYWATNOŚCI serwisu www.szkolakomunikacji.com z dnia 13 lipca 2019 r.
 3. Właściciel serwisu www.szkolakomunikacji.com zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu i zmiany w Regulaminie. Informacje o wszelkich zmianach w polityce prywatności będą przekazywane w widoczny i zrozumiały sposób.

 

archiwum: