REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Waysofco Monika Lechiniak z dnia 13 maja 2020 r.

§ 1 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem serwisu internetowego www.szkolakomunikacji.com zwanego dalej Serwisem jest Monika Lechiniak, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Waysofco Monika Lechiniak, z siedzibą w Piszkawie 8f, 56-400 Piszkawa. Działalność wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiada nr NIP: 882 189 99 80 oraz REGON: 382890905.
 2. Przeglądanie zawartości strony internetowej www.szkolakomunikacji.com nie wymaga rejestracji i jest bezpłatne. 
 3. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Serwisu, w tym zasady zamawiania i realizacji usług szkoleniowych w formie otwartej i zamkniętej, usług i projektów doradczych realizowanych przez Waysofco Monika Lechiniak.
 4. Regulamin zawiera zasady i regulaminy obowiązujących promocji. Każda promocja nie ujęta w niniejszym regulaminie, ma swoje zasady i warunki określone w danym regulaminie promocji. 
 5. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z usług Serwisu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. 
 6. Użytkownicy zobowiązują się do przestrzegania obowiązującego powszechnie prawa oraz postanowień Regulaminu od momentu rozpoczęcia korzystania z serwisu.
 7. Regulamin ma zastosowanie do wszystkich użytkowników korzystających z Serwisu w tym dokonujących wszelkiej formy aktywności możliwych do podjęcia przez Użytkownika w serwisie www.szkolakomunikacji.com, wypełniających formularze i zawierających umowy na świadczenie usług.

§ 2 DEFINICJE

 1. Regulamin – niniejszy dokument, który określa warunki i zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w Serwisie Internetowym www.szkolakomunikacji.com oraz stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Regulamin promocji – szczegółowo opisany regulamin dotyczący promocji.
 3. Serwis – strona internetowa w domenie szkolakomunikacji.com wraz z wszystkimi sub-domenami i linkami.
 4. Użytkownik – każda osoba odwiedzająca lub korzystająca z serwisu www.szkolakomunikacji.com.
 5. Szkolenia otwarte – rodzaj (grupa) szkoleń, które oferuje jako usługę do zakupu Waysofco Monika Lechiniak z poziomu serwisu www.szkolakomunikacji.com. Usługa może zostać zakupiona przez osobę fizyczną lub prawną.
 6. Szkolenia zamknięte – rodzaj (grupa) szkoleń, które oferuje jako usługę do zakupu Waysofco Monika Lechiniak z poziomu serwisu www.szkolakomunikacji.com tylko i wyłącznie przez określoną organizację lub firmę. 
 7. Consulting dla firm – rodzaj usług, które dostępne są do zamówienia w indywidualny sposób i które firma Waysofco Monika Lechiniak oferuje tylko i wyłącznie dla określonej organizacji lub firmy. Tego rodzaju usługa oferowana jest w drodze indywidualnej oferty kierowanej w odpowiedzi na zapytanie organizacji lub firmy, wysłane za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 8. Zgłaszający – osoba fizyczna lub prawna która przesłała formularz zgłoszenia na szkolenie otwarte, szkolenie zamknięte lub odpowiedziała na ofertę Consultingu.
 9. Uczestnik szkolenia – zamawiający lub osoba fizyczna zgłoszona przez zamawiającego będącego osobą prawną.
 10. Zgłoszenie – umowa cywilnoprawna zawarta pomiędzy zgłaszającym w formie pisemnej na podstawie pobranego formularza ze strony www.szkolakomunikacji.com lub formie elektronicznej za pośrednictwem formularza zgłoszenia online.
 11. Uiszczenie opłaty – wpływ kwoty w wysokości wartości inwestycji danego szkolenia na konto Waysofco Monika Lechiniak: ING BANK ŚLĄSKI nr: 21 1050 1575 1000 0097 1247 1821.
 12. Rezygnacja z usługi – przesłanie czytelnego skanu lub zdjęcia wypełnionego i podpisanego formularza rezygnacji z usługi przez Zgłaszającego na adres: monika@szkolakomunikacji.com.
 13. Polityka prywatności – oznacza Politykę Prywatności serwisu www.szkolakomunikacji.com z dnia 13 maja 2020 r. określającą zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną w Serwisie Internetowym www.szkolakomunikacji.com.

§ 3 ZASADY ZAMAWIANIA I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH OTWARTYCH

 1. Uczestnicy szkoleń otwartych organizowanych przez Waysofco Monika Lechiniak oświadczają, że nie będą ich nagrywać, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Kopiowanie materiałów i wykorzystywanie kopii do odtwarzania publicznego, w świetle istniejących przepisów prawa, może odbyć się wyłącznie za zgodą osoby prowadzącej szkolenie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim. Bezwzględnie zakazane jest przekazywanie oraz udostępnianie oryginału lub kopii materiałów szkoleniowych osobom trzecim. 
 2. Uczestnicy szkoleń otwartych mają zapewniony komplet profesjonalnych materiałów szkoleniowych oraz certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
 3. Miejsce szkolenia zapewnia Waysofco Monika Lechiniak. 
 4. Informacja o dokładnym miejscu szkolenia zostanie przekazana na 7 dni przed planowanym terminem szkolenia.
 5. Waysofco Monika Lechiniak może dodatkowo zapewnić poczęstunek dla uczestników szkolenia.
 6. Waysofco Monika Lechiniak nie zapewnia zakwaterowania uczestnikom szkolenia oraz nie pokrywa kosztów związanych z zakwaterowaniem, dotarciem na szkolenie i uczestnictwem w szkoleniu.
 7. Waysofco Monika Lechiniak podczas prowadzonych szkoleń, może poprosić uczestników o zgodę na utrwalanie ich wizerunku lub głosu, w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video ze szkoleń. 
 8. Niniejsza zgoda wyrażana jest przed rozpoczęciem szkolenia pisemnie, jest dobrowolna i nie stanowi warunku uczestnictwa w szkoleniu.
 9. Uczestnik jest odpowiedzialny za sposób, w jaki skorzysta z przedstawionej mu wiedzy, metodologii i otrzymanych materiałów szkoleniowych. 
 10. Waysofco Monika Lechiniak nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie wiedzy, metodologii i otrzymanych materiałów szkoleniowych niezgodnie z instrukcjami trenera prowadzącego szkolenie.
 11. Uczestnikiem szkolenia otwartego, może zostać każda osoba która dokona zgłoszenia na wybrane szkolenie z oferty dostępnej pod adresem http://www.szkolakomunikacji.com/szkolenia-otwarte.
 12. Zgłaszający dokonuje zgłoszenia na wybrane szkolenie za pomocą formularza zgłoszeniowego on-line umieszczonego na stronie danej oferty szkoleniowej lub poprzez wysłanie skanu/zdjęcia wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do danej oferty szkoleniowej na adres: monika@szkolakomunikacji.com.
 13. Wypełnienie i przesłanie zamówienia stanowi dowód zawarcia umowy handlowej i akceptację niniejszego regulaminu, wartości inwestycji danego szkolenia, akceptację warunków wybranych promocji oraz akceptację polityki prywatności.
 14. O zawarciu niniejszej umowy zgłaszający zostanie poinformowany potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia,, przesłanym na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.
 15. W przypadku braku miejsc szkoleniowych w terminie wskazanym w zgłoszeniu Waysofco Monika Lechiniak zaproponuje zgłaszającemu inny dostępny termin, a po uzyskaniu jego zgody – wyśle potwierdzenie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 13 z uwzględnieniem nowego uzgodnionego terminu. 
 16. Umowa jest ważna pod warunkiem zapłaty ceny danego szkolenia, co oznacza, że w przypadku braku zapłaty umowa ulega rozwiązaniu, przy czym rozwiązanie takie nie rodzi skutków finansowych po żadnej ze stron.
 17. Każda osoba która prześle wypełnione zgłoszenie na szkolenie zostanie zapisana na dany kurs lub zapisane zostaną osoby które zgłasza, z uwzględnieniem okoliczności, o których mowa w ust. 15.
 18. Po potwierdzeniu zgłoszenia, Waysofco Monika Lechiniak prześle drogą e-mail fakturę pro-forma, na co zgłaszający wyraża zgodę.
 19. Płatności za szkolenie należy dokonać do 7 dni od dnia wystawienia faktury pro-forma, przelewem bankowym na konto Waysofco Monika Lechiniak: ING BANK ŚLĄSKI nr: 21 1050 1575 1000 0097 1247 1821.
 20. Warunkiem realizacji szkolenia jest uiszczenie w terminie opłaty, o której mowa w  § 3 ust. 16 i 19.
 21. Prowadzący może zażądać od uczestnika w dniu szkolenia dowodu wpłaty jako warunku udziału w szkoleniu.
 22. Waysofco Monika Lechiniak zastrzega sobie prawo do zmiany warunków płatności, o których mowa w § 3 ust. 16, 19 i 20  w zależności od indywidualnych uzgodnień z Zamawiającym.

§ 4 ZASADY ZAMAWIANIA I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH ZAMKNIĘTYCH

 1. Zamawiający i Uczestnicy szkoleń zamkniętych organizowanych przez Waysofco Monika Lechiniak oświadczają, że nie będą ich nagrywać, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Kopiowanie materiałów i wykorzystywanie kopii do odtwarzania publicznego, w świetle istniejących przepisów prawa, może odbyć się wyłącznie za zgodą osoby prowadzącej szkolenie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim. Bezwzględnie zakazane jest przekazywanie oraz udostępnianie oryginału lub kopii materiałów szkoleniowych osobom trzecim. 
 2. Uczestnicy szkoleń zamkniętych mają zapewniony komplet profesjonalnych materiałów szkoleniowych oraz certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
 3. Miejsce szkolenia oraz ewentualny dojazd i zakwaterowanie dla uczestników zapewnia Zamawiający.
 4. Waysofco Monika Lechiniak podczas prowadzonych szkoleń, może poprosić osobę upoważnioną z ramienia firmy lub organizacji o wyrażenie zgody na utrwalenie elementów szkolenia w celach promocyjnych, a uczestników o zgodę na utrwalanie ich wizerunku lub głosu, a w szczególności poprzez ich nagrywanie i fotografowanie oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video ze szkoleń. 
 5. Zgoda Zamawiającego, o której mowa w § 4 ust. 4 jest dobrowolna i wyrażana jest w formularzu zgłoszeniowym.
 6. Zgoda Uczestnika, o której mowa w § 4 ust. 4 wyrażana jest przed rozpoczęciem szkolenia pisemnie, jest dobrowolna, niezależna od zgody wyrażonej przez Zamawiającego i nie stanowi warunku uczestnictwa w szkoleniu.
 7. Uczestnik jest odpowiedzialny za sposób, w jaki skorzysta z przedstawionej mu wiedzy, metodologii i otrzymanych materiałów szkoleniowych. 
 8. Waysofco Monika Lechiniak nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie wiedzy, metodologii i otrzymanych materiałów szkoleniowych niezgodnie z instrukcjami trenera prowadzącego szkolenie.
 9. Uczestnikiem szkolenia zamkniętego może zostać każda osoba zgłoszona przez występującego w imieniu organizacji, właściciela firmy lub osoby przez nich upoważnione na wybrane szkolenie z oferty dostępnej pod adresem http://www.szkolakomunikacji.com/szkolenia-zamkniete
 10. Zgłaszający dokonuje zgłoszenia na wybrane szkolenie za pomocą formularza zgłoszeniowego on-line umieszczonego na stronie danej oferty szkoleniowej lub poprzez wysłanie skanu/zdjęcia wypełnionego formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do danej oferty szkoleniowej na adres: monika@szkolakomunikacji.com
 11. Wypełnienie i przesłanie zamówienia stanowi dowód zawarcia umowy handlowej i akceptację niniejszego regulaminu, wartości inwestycji danego szkolenia, akceptację warunków wybranych promocji oraz akceptację Polityki prywatności. 
 12. O zawarciu niniejszej umowy zgłaszający zostanie poinformowany potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia, przesłanym na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu.
 13. W przypadku braku miejsc szkoleniowych w terminie wskazanym w zgłoszeniu Waysofco Monika Lechiniak zaproponuje zgłaszającemu inny dostępny termin, a po uzyskaniu jego zgody – wyśle potwierdzenie zgłoszenia, o którym mowa w ust. 11, z uwzględnieniem nowego uzgodnionego terminu.
 14. Umowa jest ważna pod warunkiem zapłaty ceny danego szkolenia, co oznacza, że w przypadku braku zapłaty umowa ulega rozwiązaniu, przy czym rozwiązanie takie nie rodzi skutków finansowych po żadnej ze stron.
 15. Po potwierdzeniu zgłoszenia, Waysofco Monika Lechiniak prześle drogą e-mail fakturę pro-forma, na co zgłaszający wyraża zgodę.
 16. Płatności za szkolenie należy dokonać do 7 dni od wystawienia faktury pro-forma, przelewem bankowym na konto Waysofco Monika Lechiniak: ING BANK ŚLĄSKI nr: 21 1050 1575 1000 0097 1247 1821.
 17. Warunkiem realizacji szkolenia jest uiszczenie w terminie opłaty, o której mowa w  § 4 ust. 14 i 16
 18. Waysofco Monika Lechiniak zastrzega sobie prawo do zmiany warunków płatności, o których mowa w § 4 ust. 14, 16 i 17  w zależności od indywidualnych uzgodnień z Zamawiającym.

§ 5 ZASADY ZAMAWIANIA i KORZYSTANIA Z CONSULTINGOWYCH USŁUG INDYWIDUALNYCH (Consulting dla firm):

 1. Usługi Consultingu dla firm oferowane są w drodze indywidualnych ofert kierowanych w odpowiedzi na zapytania organizacji lub firm wysłanych za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Informacja o ogólnym zakresie realizowanych usług opublikowana jest na stronie https://www.szkolakomunikacji.com/consulting/
 3. Zamówienie i realizacja indywidualnej oferty consultingu odbywa się na zasadach określonych w § 4. 

§ 6 PROMOCJE

 1. Informację na temat obowiązujących w Serwisie promocji na zakup szkoleń. Szczegółowe regulaminy poszczególnych promocji dostępne są do wglądu w każdej ofercie szkolenia. Promocje nie łączą się.
 2. Promocja dla zdecydowanych: każda zgłaszająca się osoba na szkolenie do 60 dni przed datą wybranego szkolenia uzyska rabat w wysokości 30%, a do 30 dni przed datą szkolenia uzyska rabat w wysokości 10% kwoty. Promocja dotyczy wszystkich szkoleń otwartych.
 3. Promocja -50% za drugie: przy zamówieniu dwóch miejsc szkoleniowych Zgłaszający otrzyma rabat w wysokości 50% za drugie miejsce szkoleniowe. Promocja dotyczy wszystkich szkoleń otwartych.
 4. Promocja -50% dla firm: przy zamówieniu dwóch szkoleń zamkniętych Zgłaszający otrzyma rabat w wysokości 50% za szkolenie w drugiej grupie szkoleniowej.
 5. Vouchery promocyjne: skorzystanie z voucherów promocyjnych przy zapisie na szkolenie wyłącza inne promocje określone w niniejszym regulaminie i umożliwia uzyskanie zniżki o określonej w danym voucherze wartości. Szczegółowy regulamin oferty vouchera zamieszczony jest w otrzymanym voucherze.

§ 7 REZYGNACJA Z USŁUGI

 1. W przypadku rezygnacji z usług, o których mowa w § 3-5 w terminie do 30 dni przed datą realizacji usługi – firma Waysofco Monika Lechiniak dokona zwrotu wpłaconej kwoty w wysokości 100%. 
 2. W przypadku rezygnacji z usług, o których mowa w § 3-5 w terminie do 14 dni przed datą realizacji usługi – firma Waysofco Monika Lechiniak dokona zwrotu wpłaconej kwoty w wysokości 50%.
 3. W przypadku rezygnacji tylko z jednego miejsca szkoleniowego, wykupionego w ramach promocji, o której mowa w § 6 ust.3  (promocja -50% za drugie) zwrotowi na zasadach opisanych w  § 7 ust. 1 i 2 podlega kwota za miejsce szkoleniowe objęte promocją.
 4. W przypadku rezygnacji ze szkolenia tylko dla jednej grupy szkoleniowej, wykupionego w ramach promocji, o której mowa w § 6 ust.4  (promocja -50% dla firm) zwrotowi na zasadach opisanych w  § 7 ust. 1 i 2 podlega kwota za szkolenie drugiej grupy szkoleniowej objęte promocją.
 5. Warunkiem zwrotu, o którym mowa w § 5 ust. 1-4 jest przesłanie czytelnego skanu lub zdjęcia wypełnionego i podpisanego formularza rezygnacji z usługi przez Zgłaszającego na adres: monika@szkolakomunikacji.com.
 6. Za datę złożenia rezygnacji przyjmuje się datę wpływu rezygnacji na adres monika@szkolakomunikacji.com
 7. Złożenie rezygnacji zostanie potwierdzone zwrotną informacją przez Waysofco Monika Lechiniak.
 8. Brak udziału w szkoleniu bez złożenia rezygnacji, skutkuje obciążeniem w wysokości pełnej kwoty.
 9. Waysofco Monika Lechiniak zobowiązuje się do natychmiastowego zwrotu pełnej kwoty za udział w szkoleniu, jeśli szkolenie zostaje odwołane z winy organizatora/lub organizator przeprowadzi szkolenie w innym wskazanym przez siebie terminie lub w innej miejscowości.
 10. Waysofco Monika Lechiniak zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia w obrębie miasta w którym szkolenie jest zaplanowane w terminie do 3 dni przed datą szkolenia, o czym niezwłocznie powiadomi Zgłaszającego.
 11. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 7 ust. 10 Zgłaszającemu nie przysługuje zwrot kosztów szkolenia, na zasadach, o których mowa w § 7 ust. 9.

§ 8 REKLAMACJE

 1. W trakcie trwania szkolenia uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Waysofco Monika Lechiniak o wszelkich nieprawidłowościach szkolenia.
 2. Uczestnik lub płatnik może składać reklamacje dotyczące szkoleń najpóźniej w terminie 3 dni od daty zakończenia szkolenia, drogą mailową na adres monika@szkolakomunikacji.com.
 3. Waysofco Monika Lechiniak złożone reklamacje rozpatrzy w terminie do 5 dni od daty ich otrzymania i przekaże swoje stanowisko pisemnie, na wskazany w reklamacji adres.

§ 9 WYMAGANIA TECHNICZNE KONIECZNE DO KORZYSTANIA Z SERWISU:

 1. Aby korzystać ze strony internetowej www.szkolakomunikacji.com użytkownicy powinni dysponować: a) urządzeniem mającym dostęp do sieci Internet; b) przeglądarką obsługującą pliki cookies.
 2. W przypadku błędów lub problemów z wyświetlaniem się strony, należy zaktualizować swoją przeglądarkę do najnowszej wersji.

§ 10 POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem Danych Osobowych (ADO) oraz Inspektorem Danych Osobowych (IDO) jest Monika Lechiniak, monika@szkolakomunikacji.com; tel. 886 348 438.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celach marketingowych tj. promocji usług oferowanych przez Waysofco Monika Lechiniak w ramach serwisu www.szkolakomunikacji.com oraz zgodnie z treścią udzielonych zgód.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
 4. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 5. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.
 6. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zawarte są w dokumencie: Polityka Prywatności serwisu www.szkolakomunikacji.com z 13 maja 2020 r.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od 13 maja 2020 r. i stanowi integralną część umów zawieranych za pośrednictwem serwisu. 
 2. Waysofco Monika Lechiniak zastrzega sobie prawo zmian w niniejszym Regulaminie. Informacje o wszelkich zmianach w Regulaminie będą przekazywane w widoczny i zrozumiały sposób.
 3. Zmiana regulaminu nie może pogorszyć sytuacji prawnej uczestników i płatników, którzy przed datą zmiany Regulaminu zawarli umowę z Waysofco Monika Lechiniak.
 4. Treść serwisu oraz materiałów szkoleniowych udostępnionych przez Waysofco Monika Lechiniak Użytkownikowi, Zgłaszającemu i Uczestnikowi szkolenia podlega ochronie przewidzianej przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 
 5. Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu przestaje obowiązywać REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Waysofco Monika Lechiniak z dnia 13 lipca 2019 r. z zastrzeżeniem § 11 ust. 3.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza kodeks cywilny, ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

archiwum: